Blog

Ba hộ pháp Drala

Ba hộ pháp Drala

Machen Pomra, Nyenpo Yutse và Dza Sertrap, ba vị drala dũng cảm bảo vệ một cách cẩn trọng các truyền thống thế tục và tâm linh. Đức Padmasambhava đã ràng buộc các ngài bằng lời thề và chỉ định các ngài là các drala. Đặc biệt, các Ngài là những vị bảo vệ các kho tàng sâu xa gồm tám phần sadhana vĩ đại cũng như những bậc ngăn ngừa tai ách cho những vùng nội thành và ngoại thành Chakmo trong tỉnh Golok. Đối với những bậc hộ trì các giáo lý, các ngài là suối nguồn tốt lành để thực hiện hoạt động

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: