PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCHPháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc đeo trên thân để hộ thân, an trấn nhà cửa.
Chú Ngữ, Bảo Khiếp ấn có thể xếp đặt trong nhà, hoặc để trong cái tháp thủy tinh thời đều mãn túc tất cả Thiện Nguyện
Năm chủng tự ghi nhận từ dưới lên trong cái Tháp năm tầng:
A VA RA HA KHA
_Các câu Chú nối tiếp nhau theo vòng xoay theo bên phải chung quanh cái tháp:
NAMAḤ STRYIDHVIKANĀṂ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ_ OṂ BHUVI
BHAVANA BALE VACARE VACAṬAI CULU CULU, DHARA DHARA _SARVA TATHĀGATA-DHĀTU DHARE PARMAṂ BHAVATI JAYA-VAREMUCARE SAMARA TATHĀGATA-DHARMMA-CAKRA PRAVARTTANA VAJRE BODHI-MAṆḌA ALAṂKARA LAṂKṚTE SARVA-TATHĀGATA ADHIṢṬITE BODHAYA BODHAYA, BODHI BODHI, BUDDHYA BUDDHYA, SAṂBODHANI SAṂBODHAYA, CALA CALA CALAṂNTU,SARVA AVARAṆANI SARVA-PĀPA VIGATE, HURU HURU, SARVA ŚAKA VIGATE, SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA VAJRENI SAṂBHARA SAṂBHARA, SARVA TATHĀGATA-GUHYA-DHĀRAṆI MUDRE BUDDHE SUBUDDHE, SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬITE-DHĀTU-GARBHE SVĀHĀ,
SAMAYA ADHIṢṬITE SVĀHĀ _ SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA-DHĀTU-MUDRE SVĀHĀ SUPRATIṢṬITA, SUPE TATHĀGATA ADHIṢṬITE, HURU HURU, HŪṂ HŪṂ SVĀHĀ OṂ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA TATHĀGATAṂ SADHĀTU VIBHUṢITA ADHIṢṬITE HŪṂ HŪṂ SVĀHĀ OṂ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA TATHĀGATAṂ SADHĀTU VIBHUṢITA ADHIṢṬITE, JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤHŪṂ HŪṂ SVĀHĀ OṂ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA TATHĀGATA-DHARMMA-DHĀTU VIBHUṢITA ADHIṢṬTE, HURU HURU HŪṂ HŪṂ SVĀHĀ NAMO BHAGAVATE VIPULA VADANA KĀṆCANUKṢIPTA PRABHA SAKETU MURDHTE STATHĀGATĀSYA_NAMO BHAGAVATE ŚĀKYAMUNĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂ BUDDHĀYA

TADYATHĀ:OṂ BODHI BODHI BODHI BODHI, SARVA TATHĀGATA GOCARE DHARA DHARA, HARA HARA, PRAHARA PRAHARA, MAHĀ- BODHI-VITTA DHARA, CULU CULU, ŚATA-RAŚMI SAṂCODITE, SARVA TATHĀGATA ABHIṢIKTE, GUṆE GUṆE GUṆA-VATE BUDDHA-GUṆA AVABHĀSI, MILI MILI, GAGANA TALE, SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬITE
NABHASTALE, ŚAMA ŚAMA PRA ŚAMA, SARVA PĀPA PRAŚAMANE, SARVA PĀPA VIŚODHANE, HULU HULU, BODHI-MARGA SAṂPRATISTHITE, SARVA TATHĀGATA PRATIṢṬITA ŚUDDHE SVĀHĀ OṂ SARVA TATHĀGATĀ-VYAVALOKITE, JAYA JAYA, SVĀHĀ OṂ HULU HULU JAYA-MUKHE SVĀHĀ
NAMAḤ SAPTA SAPTATTIBHYAḤ SAMYAKSAṂBUDDHĀ-KOṬĪNĀṂ, PARIŚUDDHE-KĀYA VAK-CITTA PRATIṢṬITĀNĀṂ_ NAMO BHAGAVATE AMITĀYUṢASYA TATHĀGATASYA_ OṂ TATHĀGATA ŚUDDHE ĀYU VIŚUDDHANI SAṂHARA SAṂHARA, SARVA TATHĀGATA-VĪRYABALENA PRATISAṂHARA ĀYU SMARA SMARA, SARVA TATHĀGATASAMAYAṂ, BODHI BODHI, BUDDHYA BUDDHYA,VIBUDDHYA VIBUDDHYA, BODHAYA BODHAYA, SARVA-SATVĀNĀṂ SARVA PĀPA
AVARAṆĀ VIŚUDDHE VIGATA, MALA MALA, BHAYE, SUBUDDHA
BUDDHA, HURU HURU SVĀHĀ
OṂ SARVA TATHĀGATA VIPULA YEṢṬI MAṆI KANAKA RĀJATA
VIBHUṢITA YEṢṬI DHURU DHURU, SAMANTA VILOKITE, SARA SARA, SARVA PĀPA VIDHANE BODHANI SAṂBODHANE PRAVARA YEṢṬI VARE MAṆI DHVAJE RUCIRA MALA VIŚUDDHE HŪṂ HŪṂ SVĀHĀ OṂ SARVA TATHĀGATA-MALA VIŚODHANE GANTA VILEPANA VARE, PRATISAṂSKARA TATHĀGATA-DHĀTU-DHARE, DHARA DHARA, SAṂDHARA SAṂDHARA, SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬITE SVĀHĀ
NAMO BHAGAVATE NAVA-NAVATĪNĀṂ SAMYAKSAṂBUDDHA
KOṬĪN AYUTA-ŚITA SAHASRA GEGANA DIVANUKASAMĀNĀṂ_ NAMAḤ
SARVA NIVARANA VISKAṂBHIṆI BODHI-SATVAYA_ OṂ TURU TURU
SARVĀRANA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA ĀYUḤ PĀLANI VIPULE
NIRMALE, SARVA SIDDHA NAMAḤSKṚTE, BHARA BHARA, SARVA
SATVA VALOKINI HŪṂ, SARVA NIVARAṆA VISKAṂBHIṆI, SARVA PĀPA
VIŚODHANI SVĀHĀ
NAMAḤ NAVĀ-NAVATĪNĀṂ TATHĀGATA KOṬĪ GEGANA
DĪVANUKASAMĀNĀṂ- OṂ VIPULA VIPULA PRAVARE JINA VARE, SARA
SARA, SARVA TATHĀGATA-DHĀTU-GARBHE SATYA ADHIṢṬITE SVĀHĀ
AYANTU BHUVANI SVĀHĀ
SARVA DEVANAṂ SVĀHĀ
ĀVAHA YAMI BUDDHA ADHIṢṬANA SAMAYE SVĀHĀ
NAMAḤ NAVĀ-NAVATĪNĀṂ TATHĀAGATA KOṬĪ NAYUTA-ŚITA
SAHASRA GEGANE DĪVANUKASAMĀNĀṂ_ OṂ BHURBHURI CALINI
CALE CALANA CILE, MUNI MUNI, HURI JALAṂṄKARI SVĀHĀ
OṂ NAMAḤ STRYIDHVIKANĀṂ SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA
GARBHE JVALA JVAKLA, DHARMMA-DHĀTU-GARBHE SAṂHARA
SAMA ĀYU SAṂŚODHAYA MAMA SARVA PĀPAṂ, SARVA TATHĀGATA
SAMANTA UṢṆĪṢA VIMALE VIŚUDDHA SVĀHĀ
HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ OṂ VAṂ SAṂ JAḤ SVĀHĀ
OṂ CAKṢU ŚAKṢU VIŚODHANI SVĀHĀ
OṂ SUPRATIṢṬA-VAJRAYA SVĀHĀ
A Ā, I Ī, U Ū, Ṛ Ṝ, Ḷ Ḹ, E AI, O AU, AṂ AḤ
KA KHA GA GHA, ṄA CA CCHA JA JHA ÑA, ṬA ṬHA ḌA ḌHA ṆA,
TA THA DA DHA NA, PA PHA VA BHA MA, YA RA LA VA, ŚA ṢA SA
HA KṢA
OṂ YE DHARMĀ HETU PRABHAVA HETUṂ_ STEṢĀṂ TATHĀGATO
HYA VADATA, TEṢĀṆ CAYO NIRODHA, EVAṂ VĀDI MAHĀ-
ŚRAMAṆAḤ SVĀHĀ
SARVA SAṄKALAṂ _ SARVA SAṄKALAṂ
*) Vòng tròn bên trên, phía bên trái: TRAṬ
*) Vòng tròn bên trên, phía bên phải: GĪḤ
*) Vòng tròn bên dưới, phía bên phải: KṚṬ
*) Vòng tròn bên dưới, phía bên trái: HOḤ

Phiên âm Phạn Văn và Việt dịch: HUYỀN THANH

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Phụ Lục 2: Chánh Văn – Tám Thi Kệ Chuyển Tâm Geshe Langri Thangpa (thế kỷ thứ 12) Bản tiếng Việt 1.      Với quyết tâm thành tựu Lợi lạc lớn lao nhất Nhờ tất cả chúng sinh, Tôi nguyện luôn giữ gìn Chúng sinh trong đáy tim, Vì chúng sinh quí hơn Cả bảo châu như ý. 2.      Khi gặp gỡ tiếp xúc Với bất kỳ một ai, Nguyện tôi luôn thấy mình Là kẻ thấp kém nhất, Từ đáy lòng chân thật Luôn tôn kính mọi người Như kính bậc tối cao. 3.      Nguyện trong từng hành động Tôi luôn tự xét mình, Phiền não vừa dấy lên, Ðe dọa mình và người, Nguyện tức thì nhận...

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Nguyện qui y Phật,
là bậc toàn giác / là đại đạo sư
giáo hóa chúng sinh / bằng với chánh pháp
trong sáng chân thật / đến từ trí tuệ
chứng ngộ viên mãn.

 

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

OM WAGI SHVARI MUM là minh chú của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, rất tốt cho sinh viên học sinh. Tụng chú này tăng trí thông minh, giúp đầu óc bén nhạy. Nhiều lúc chúng tôi tụng DHIH DHIH DHIH DHIH một trăm lẻ tám lần liên tục hay nhiều hơn, trong cùng một hơi thở. Lấy một hơi thật dài, rồi tụng một mạch DHIH DHIH DHIH DHIH… làm như vậy trí nhớ sẽ gia tăng.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Ai cũng biết rằng khi chết, tiền tài danh vọng hay quyền lợi trong đời tất cả đều không thể giúp được gì. Ðời sống tự nó là một hiện tượng biến chuyển liên tục. Nếu chỉ quan tâm đến đời sống hiện tại mà quên đi mọi kiếp về sau, làm như vậy dễ sinh tâm mê đắm hưởng thụ kiếp này, càng lúc càng nhiều chấp vọng, càng thêm tham đắm. 

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, có một phương pháp đối phó rất đơn giản là quên đi tất cả. Bao giờ tinh thần mỏi mệt, tâm trí nặng nề, ta có thể vất hết sau lưng, đi nghỉ mát vài ngày, một tuần. Nhưng phương pháp này dù sao vẫn rất tạm bợ. Vấn đề còn nguyên chưa được giải quyết.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Tây Tạng có một câu chuyện như sau: một hôm trời đổ mưa lớn, bên đường có pho tượng Phật đẫm nước mưa. Có người đi ngang thấy vậy nghĩ rằng: “Không thể để Phật ướt”. Anh ta nhìn quanh, thấy có đôi giày cũ vất bên đường, bèn nhặt để lên đầu tượng Phật để che mưa. Một người khác đi ngang, thấy vậy nghĩ rằng: “Ai lại để giày trên đầu tượng Phật?” Anh ta bèn lượm giày vất đi. Cả hai đều có tâm tốt lành đối với tượng Phật, vì vậy hành động tuy trái ngược nhưng đều gieo thiện nghiệp như nhau.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Trong tất cả những công phu hành trì Phật giáo, phát tâm bồ đề được xem là công phu quan trọng quí giá nhất. Tâm bồ đề bắt rễ từ đại bi. Không có chúng sinh thì không thể khởi tâm đại bi. Phật đà và Bồ tát có thể hộ trì cho ta phát tâm bồ đề, nhưng không thể giúp chúng ta phát tâm đại bi. Ðại bi chỉ có thể có được nhờ hướng về chúng sinh.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Khế kinh dạy nhân nào sinh quả nấy. Tất cả mọi kinh nghiệm chúng ta đang trải qua đều là quả, sinh ra từ nhân là hành động của chính mình trong quá khứ. Ngoài ra không có Đấng Sáng Tạo nào khác, cũng không có Đấng Tối Cao nào hiện hữu trường tồn, vượt ngoài nhân quả.

Phật dạy có hai loại nhân quả. Một là nhân quả tương ứng với quá trình ô nhiễm, ví dụ nhân ác độc sinh quả khổ đau. Hai là nhân quả tương ứng với quá trình thanh tịnh, ví dụ nhân tốt lành sinh quả an lạc.

Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng