Blog

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ


Lục Đạo Kim Cương Chú có thể dịch là Đới Thành Phật Chú. Chú này là Kim Cương Tổng Trì với Tổng Tâm Chú của năm Đức Phật ở năm phương, có Uy Thần cảm ứng, chuyên độ chúng sinh trong sáu đường (Trời, Người, A Tu La, súc sinh, Quỷ đói, Địa Ngục) thành Phật, Công Đức rất thù thắng chẳng thể nghĩ bàn
Chú này một lần trải qua tai liền hay tiêu trừ Nghiệp đời trước. Phàm lỗ tai nghe tiếng của Chú này, hoặc con mắt nhìn thấy Chú này, hoặc thân tay tiếp chạm Chú này… đều tiêu diệt nghiệp chướng trong ba đời, tương lai đều được thành Phật
Đối với việc siêu độ chúng sinh đã chết thì Công Đức rất lớn. Chúng sinh đã chết tuy bị đọa vào đường ác cũng có thể ra khỏi được. Chân thành tụng 10 vạn biến làm căn bản, ắt khi độ vong thời niệm tụng 7 biến cho đến 108 biến thì chúng sinh trong sáu đường được độ kia liền có thể tiêu trừ tội chướng, tức thời vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī), thấy Phật nghe Pháp. Dùng Chú này độ khắp cả chúng sinh có vô lượng vô biên Công Đức.
1_Đeo mang Chú này, một khi xả tuổi thọ, cũng có thể thành Phật
2_Phàm tai nghe, mắt nhìn thấy hoặc thân tay tiếp chạm Chú này, đều hay trừ diệt nghiệp chướng của số việc, ở đời này hoặc đương lai rốt ráo thành Phật
3_Lúc sống, niệm Chú này nhiều sẽ ngộ Vô Sinh Nhẫn, sau khi chết thiêu đốt có thể được Xá Lợi (Śarīra)
4_Chú này độ vong có Công Đức rất lớn. Nếu tụng đủ 10 vạn biến làm cơ sở, sau đó thất chúng sinh có tội khổ sắp chết, chân thành tụng 7 biến đến 108 biến. Khi Chân Ngôn đi vào lỗ tai tức hay miễn trừ mọi khổ về đao, búa, gậy, chỉa ba…. 
5_Chân thành tụng Chú này gia trì vào cát, đất, lúa đậu, gạo… rồi rải lên tất cả thân phần hoặc mồ mả của người chết. Tức khiến cho người chết đã bị đọa trong ba đường ác cũng có thể tiêu trừ tội chướng, vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc...
Do Lục Đạo Kim Cương Chú có Công Đức tương đồng với Đại Mật Tông
Căn Bản Chú: MAMA KOLIṄ SAMANTAḤ nên các bậc Đạo Sư Tây Tạng
thường ghép hai Chú này kèm với Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát hình
thành Chú Luân để đeo mang trên thân.(hình đầu)

_Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)
OṂ VAJRA-SATVA HŪṂ ĀḤ
_Hàng ngang ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŪṂ của Kim
Cương Tát Đỏa:
AḤ AḤ ŚAḤ (HŪṂ) SAḤ MAḤ HAḤ
_Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú:
MAMA KOLIRA (?KOLIṄ) SAMANTAḤ

BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN (Hình 2)

_Hình vuông thứ nhất bên ngoài:
OṂ_ VIPULA-GARBHE MAṆI-PRABHE TATHĀGATE NIRDAŚANI
MAṆI MAṆI SUPRABHE VIMALE SAGARA GAMBHIRA HŪṂ HŪṂ
JVALA JVALA BHUDDHA VILOKITE GUHYA ADHIṢTHITEGARBHE
SVĀHĀ
PADMA-DHARA AMOGA JAYE CURU CURU SVĀHĀ
OṂ ĀḤ PRAJÑĀ ḌHIK KKA HĀ HŪṂ MUḤ
Hình vuông thứ hai:
OṂ ĀḤ HŪṂ BODHI-CITTA MAHĀ-SUBĪ JÑĀNADHĀRDU AḤ
OṂ RULU RULU HŪṂ BHYO HŪṂ

OṂ MAṆI PADME HŪṂ_

OṂ ĀḤ HŪṂ GURU PADMA SIDDHI HŪṂ
HARIṆISA NAMAḤ SARVA TATHĀGATA-HRIDAYA ANUGATE_OṂ
KURUṂGINI SVĀHĀ
OṂ AMIDHEVĀ HRĪḤ A
_Hình vuông thứ ba bên trong:
.)Góc trên bên trái: OṂ PADMO
.)Góc trên bên phải: UṢṆĪṢA
.)Góc dưới bên phải: VIMALE
.)Góc dưới bên trái: HŪṂ PHAṬ
_Vòng tròn bên ngoài:
NAMO RATNA-TRAYĀYA _ OṂ KAṂKAṆI KAṂKAṆI ROCAṆI
ROCAṆI TROTANI TROTANI TRĀSANI TRĀSANI PRATIHANA
PRATIHANA_SARVA KARMA PARAṂ PARAṆIME SARVA SATĀNAJAYE
SVĀHĀ
_Vòng tròn trung ương:
OṂ VAJRA-SATVA ĀḤ
AḤ AḤ ŚAḤ (HŪṂ) SAḤ MAḤ HAḤ
MAMA KOLIṄ SAMANTAḤ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: