Blog

Cúng dường khói hương

Cúng dường khói hương

 

Tiếng Tạng là "Riwo Sangchod", đây là một trong pháp môn tu tập hằng ngày cho tất cả các hành giả - tu viện vào lúc mặt trời mọc.

Trước khi thực hành chúng ta phải chuẩn bị tất cả các vật phẩm dùng để cúng dường như: ngũ cốc (các loại hạt), dầu, bơ, sữa, cành cây (quế), vàng bạc, vải gấm, bột trầm hương, đàn hương, phù chú,... Những thứ này đều tượng trưng cho Ngũ độc tham, sân, si, mạn, nghi và nghiệp lực khác nhau. Lửa dụ cho trí tuệ, dùng ngọn lửa trí tuệ thiêu đốt sạch tất cả phiền não.

 

Vì vậy, tất cả các đối tượng được cúng dường có bốn: Hướng về chư Phật, Bồ Tát, các vị Bản tôn; các vị Hộ pháp, thiện Thần; tất cả chúng sinh hữu tình; các loài cô hồn ngạ quỷ, đồng thời, đặc biệt cúng cho oan gia trái chủ mà chúng ta đã nợ họ. Cho nên, chúng ta phải hướng về bốn đối tượng nêu trên để cúng dường.

 

Ý nghĩa:

 

Là pháp tu tịnh trừ nghiệp chướng. Giản dị và mau chóng thành tựu.

Đây là thời khóa tu hàng ngày của các hành giả. Chỉ cần dùng bột hương và thực phẩm.

Đốt hương để tỏa mùi thơm, nhờ chân ngôn màu nhiệm và sự gia trì của chư Phật Bồ Tát khiến cho hành giả luôn giữ được tâm thanh tịnh.

- Trên cúng chư Phật Bồ Tát mà được tăng trưởng phúc tuệ.

- Thứ cúng hết thảy Hộ pháp, thiện Thần hoan hỷ thụ dụng phẩm vật dâng cúng, luôn luôn phù hộ cho được cát tường.

- Dưới cúng cho lục đạo hữu tình, ngạ quỷ, súc sinh, oan thân trái chủ, khiến cho những mong muốn của họ đều được như ý, dần dần diệt hết oán thù nghiệp chướng, hết đói khát luôn được no đủ.

Đây là pháp môn cúng dàng giản dị mau chóng thành tựu, cát tường viên mãn.

 

Lợi ích:

 

1. Hóa giải oán thù:

 

Do đời trước gây ra nghiệp chướng sâu nặng, tạo thành nhiều chướng ngại trong việc tu hành.

- Bên ngoài có chướng ngại oan thân trái chủ.

- Bên trong chướng ngại bởi tập khí phiền não.

Do hàng ngày tu tập pháp môn này trên các oan thân trái chủ được hưởng sự cúng dường vô biên.

Hành giả khởi tâm thương sót oan thân trái chủ còn nơi đường ác mà tu pháp này.

Nhờ sự gia trì của chư Phật sẽ được vãng sinh tịnh độ.

Như thế, bên trong khởi tâm đại bi, bên ngoài giải trừ thù oán.

Mà diệt trừ phiền não tập khí, xa lìa chướng ngại.

Sinh thêm được nhiều công đức tu hành thế gian và xuất thế gian.

 

2. Rộng kết thiện duyên:

 

Do hàng ngày thực hành pháp này, nên các thiện Thần, Hộ pháp và lục đạo chúng sinh nhớ ơn hành giả mà sinh tâm hoan hỷ, giúp cho hành giả được vạn sự cát tường.

 

3. Phúc tuệ tăng trưởng:

 

Có nhiều hành giả còn chưa chứng ngộ là do kiếp trước nghiệp chướng nặng nề nên kiếp này lại bị vô minh phiền não che lấp tạo thành nghiệp quả nghịch duyên. Bởi vậy, trên bước đường tu tập và trong cuộc sống luôn gặp nhiều chướng ngại, vì thế khó có thể yên tâm tu hành.

Do tu tập pháp này nên trong tâm luôn khởi được cái tính từ bi, vì vậy ngày ngày đều phải hành pháp bố thí cúng dường, dần dần sẽ hóa giải được cái vô minh và nghiệp quả của mình, mà trồng được cái quảng đại phúc đức cùng chủng tử Bồ đề, lại diệt trừ được mọi tội lỗi ác nghiệp, như thế phúc đức trí tuệ ngày càng tăng trưởng.

 

4. Phú quý tăng trưởng:

 

Do trên cúng dường chư Phật, mà trồng được nhiều ruộng phúc. Do dưới bố thí chúng sinh mà được cái lòng từ bi rộng lớn, bởi trồng nhân mà được quả. Mặc dù cuộc đời này chưa được phú quý giàu sang thì kiếp sau nhất định sẽ được gặt hái quả lành.

 

5. Thân tâm thanh tịnh:

 

Trong đời sống tu hành của chúng ta còn nhiều chướng ngại bởi còn nhiều tập khí xấu tạo thành, gặp phải quả báo bất luận là tốt hay xấu chúng ta không nên oán trời trách đất, chỉ có triệt để chuyển hóa được ngã chấp trong đời sống của chúng ta thì mới có thể diệt trừ được cái gốc của sự chướng ngại đó.

Bởi có lòng từ bi hòa nhập vào đời sống hàng ngày, luôn quan tâm đến mọi người, đây là phương pháp tốt nhất để diệt trừ ngã chấp.

Mục đích chủ yếu của pháp cúng này là làm cho chúng ta khởi được lòng từ bi, luôn thương xót cái sự đói khát và cùng khổ của ngạ quỷ, súc sinh. Đem lòng từ bi mà tu, trì pháp này thì mới mở rộng được sự cúng dàng và làm xa lìa được sự cơ cực của chúng sinh. Người luôn giữ được cái tâm từ bi như vậy sẽ được các chư Thiên, Hộ pháp thường theo và ủng hộ, xa lìa được phiền não chướng ngại mà được hết thảy cát tường tự tại. Tất cả các phương pháp tu trì của từng người nếu xa lìa cái tâm từ bi sẽ mất đi ý nghĩa việc tu trì của Phật pháp.

 

6. Thanh tịnh đàn tràng:

 

Trong nghi thức cúng khói hương, vì bột hương được làm từ rất nhiều vị thuốc bởi vậy khi đốt:

- Bên ngoài: Nhờ vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát khiến cho hương này càng trở nên trang nghiêm thanh tịnh, lại khiến cho môi trường xung quanh càng thêm trong sạch mà hiển lộ được sự cát tường.

- Bên trong: Khiến cho oan thân trái chủ được thụ dụng đầy đủ, không còn gây chướng ngại cho hành giả nữa.

Cũng vì việc cúng dàng Hộ pháp, chư Thiên để được các vị ủng hộ cho gia đình được an vui hạnh phúc.

Trong lúc cúng, nhờ mùi hương này sẽ khiến cho hành giả được thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ mọi chướng ngại. Do ba công đức viên mãn nói trên, hành giả nên tu theo pháp môn này.

 

7. Siêu độ vong linh:

 

Có rất nhiều vong linh tâm còn oan uổng, do vô minh che mất mà phải chịu cái đói khát, cơ cực, còn có những vong linh không có thân tướng, nên không có cách nào mà thụ hưởng được sự cúng dàng. Cho nên trong pháp cúng này những vong đang còn trong thân Trung ấm sẽ được sự giúp đỡ lớn lao, khiến được thụ dụng sự bố thí.

Pháp tu này 1 ngày có thể cúng từ 1 đến 3 lần khiến mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Khi nhân duyên tích tụ đầy đủ sẽ được chư Phật Bồ Tát cứu độ về chốn thanh tịnh Tây phương Cực Lạc.

 

8. Khai mở vận may:

 

Bởi tu pháp này không những hóa giả được mọi thù địch oan trái mà còn tích tụ được rất nhiều phúc đức, trí tuệ, dần dần sẽ hóa giải được những vận xấu, hết thảy những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ được đầy đủ.

Những việc đến với hành giả trong cuộc sống hàng ngày đều được thuận lợi cát tường, nhiều nhà tu hành đi trước đã chứng nghiệm được sự linh ứng của pháp tu này. Nơi nào cúng khói hương nơi đó (trong phạm vi 7 km) luôn luôn có chư thiên , thiện Thần , Long vương hộ trì.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: