BÀI CẦU NGUYỆN CÚNG DƯỜNG ÁNH SÁNG

༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ། །
Bài Nguyện Cúng Dường Đèn
bởi Tổ Sư Atiśa Dīpaṃkara Do Ngài 
His Holiness 17th Karmapa cầu nguyện Rất Hay

མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
MARMÉ NÖ NI TONGSUM GYI TONGCHENPO JIKTEN KHAM KYI KHORYUK DANG NYAMPAR GYUR CHIK
Nguyện các đèn trở nên rộng lớn gấp hàng tỷ lần vũ trụ!
སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
DONGBU NI RI GYALPO RIRAB TSAM DU GYUR CHIK
Nguyện tâm nó phát triển lớn như núi Tu Di, vua của các ngọn núi!
མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
MARKHU NI TÉ GYATSO TSAM DU GYUR CHIK
Nguyện dầu bên trong trở nên nhiều như đại dương trên thế giới!
གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
DRANG NI SANGYE RERÉ DÜNDU DUNGCHUR RERÉ JUNGWAR GYUR CHIK
Nguyện hàng tỷ ngọn đèn thế này suất hiện bên cạnh mỗi vị Phật!
འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།
Ö KYI SIPÉ TSEMO MENCHÉ NÉ
Nguyện ánh sáng đèn đẩy lùi tối vô ở tất tả mọi nơi, 
མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །
NARMÉ PÉ NYALWA YENCHÉ KYI MARIKPÉ MÜNPA TAMCHÉ SAL NÉ CHOK CHÜ SANGYE DANG CHANGCHUB SEMPÉ SHYINGKHAM TAMCHÉ NGÖNSUM DU TONG SHYING SALWAR GYUR CHIK
Từ cõi cao đến cõi thấp nhất của luân hồi, nguyện trở thành cõi của chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།
OM VAJRA ALOKÉ AH HUNG
Phiên Âm Việt:Ốm, Va Trà, A Lô Kề, A, Hùng
ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །
EMAHO NGOTSAR MEJUNG NANGSAL DRÖNMÉ DI
Ê ma hô! Tuyệt diệu thay ánh sáng tuyệt vời đang cháy sáng,
བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །
KALZANG SANGYE TONG TSA LASOKPÉ
Con xin cúng dường cho hàng ngàn chư Phật trong thời đại may mắn này,
རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །
RABJAM CHOK CHÜ SHYINGKHAM MALÜPÉ
Chư Đạo Sư, Hộ Phật, Bổn Tôn, Không Hành Nữ và Hộ Pháp,
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །
LAMA YIDAM KHANDRO CHÖKYONG DANG
Cùng với Bổn Tôn của các Mạn Đà La,
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
KYILKHOR LHATSOK NAM LA BULWAR GYI
Cùng khắp tất cả các cõi trong mười phương.
ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
PAMÉ TSO JÉ SEMCHEN TAMCHÉ KYI
Nguyện cho tất cả chúng sinh cha mẹ,
ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །
TSERAB DI DANG KYENÉ TAMCHÉ DU
Trong kiếp này và trong tất cả các kiếp, bất cứ tái sinh nào,
རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོངས་ནས། །
DZOKSANG GYEPÉ SHYINGKHAM NGÖN TONG NÉ
Điều được nhìn thất trực tiếp cõi Phật,
འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །
ÖPAKMÉ GÖN NYI DANG YERMÉ SHOK
Và không bao giờ xa rời Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật A Di Đà —
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །
KÖNCHOK SUM DANG TSA SUM LHATSOK KYI
Xin ban gia trì cho con, nhờ bởi năng lực trí tuệ
བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །
DENPÉ TU YI MÖNLAM DI TAB TÉ
của Chư Phật, Pháp và Tăng, cùng Bổn Tôn của tam căn,
མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
NYURDU DRUBPAR JINGYI LAB TU SOL
Xin cho nguyện ước này được nhanh chóng thành tựu!
ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཏཱ།
TADYATHA PANCANDRIYA AVABODHANAYE SVAHA
Phiên Âm Việt:
Tha Da Thà, Pan Chán Rì Giá, A Vá Bô Đà Han Na Dê, Sô Hà
ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།། །།
Bài nguyện này đã được Đấng vinh quang, tổ Atisa cùng với 17 đệ tử của Ngài đã cùng trì tụng khi thực hiện cúng dường tại chính điện ở tỉnh Ü và Tsang.

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

Hướng Dẫn Cúng Sur – Pháp Cúng Thí Thực Vong Linh

Việc thực hành cúng Sur giúp mang lại lợi lạc cho chúng sinh khắp 6 cõi giới nói chung, loài quỷ đói nói riêng. Chúng sinh thảy đều là mẹ hiền của chúng ta tự bao đời kiếp. Dâng cúng đến họ chính là ta đang gieo nhân tốt để gặt quả lành.

Tịnh hóa hằng ngày

Lama Zopa Rinpoche đã sáng tác một pháp tu Kim Cang Tát Đỏa ngắn, được ấn tống theo khổ sách bỏ túi. Nhờ vậy, bất cứ khi nào phạm giới, hay tạo ra bất kỳ nghiệp xấu ác nào khác thì ta có thể tịnh hóa điều tiêu cực ấy bằng bốn lực đối trị, không hề chậm trễ một phút giây. Bài Thiền Kim Cang Tát Đỏa Ngắn LỰC NƯƠNG TỰA (A): QUY Y “Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng mãi mãi, Con nguyện quy y toàn thể Tam thừa, Chư vị daka, dakini trong Mật điển du già bí mật, Chư vị anh hùng và anh thư, chư thiên nam và thiên nữ, Chư Bồ tát thập địa. Xin mãi mãi quy y bổn sư thánh thiện trên hết.” (Tụng 3 lần) LỰC ĂN NĂN Trước tiên, hãy nhớ lại...

Trên Đường Tu, Bệnh Khổ Gánh Làm Sao

༈ ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཚུལ། How to Transform Sickness and Other Circumstances Comment Transformer Maladies et Autres Circonstances en Voie d’Éveil རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ། Gyalsé Thogmé Zangpo (1297-1371) ན་མོ་གུ་རུ། Nam mô Thượng Sư Namo guru! Namo guru! ༡ ༽བདག་གཞན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། ། 1/ Khối thân huyễn của tôi và người, This illusory heap of a body, which, like others, I possess— Ce corps que je possède comme les autres, cet amas illusoire, ན་ན་ན་སྟེ་ན་བས་དགའ། ། Bệnh thì cứ bệnh, bệnh là vui If it falls sick, so be it! In sickness I’ll rejoice! S’il est malade, qu’il le soit ! De cette maladie, je me réjouis ! སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན། ། Ác nghiệp đã gieo nhờ đó cạn. For it will exhaust my negative karma from the past. Elle balaie mon karma négatif du passé ; ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། ། Thật ra...

Bài Nguyện Cầu Bảy Dòng Tới Guru Rinpoche

HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM HUNG, trong vùng Tây Bắc xứ Orgyen PEMA GESAR DONG PO LA Sanh giữa nơi tâm đoá hoa sen JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE Chánh quả vô thượng ngài thành tựu PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sanh KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR Vây quanh quyến thuộc Không Hành Nữ KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI Theo gót chân ngài con tu tập JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL Nguyện xin ngài đến ban gia trì. GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG  
Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng