Blog

Ấn hàng ma của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Dấu ấn này hiện đang được lưu giữ trong tu viện Samye -  tu viện đầu tiên của Tây Tạng

Tu viện Phật Giáo đầu tiên được kiến lập tại Tây Tạng vào khoảng năm 775 sau Công Nguyên, dưới thời trị vì của Đức vua Trisong Deutsen (790-844) người có tâm nguyện phục hưng lại Phật Giáo đã bị suy thoái sau khi được Đức vua Songtsen Gampo dẫn nhập vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ VII. Theo truyền thuyết, bậc đạo sư Ấn độ Shantarakshita, còn có pháp danh gần gũi là Khenpo Bodhisattva, phát tâm xây dựng Samye để hoằng truyền Phật Pháp, nhưng tự viện cứ xây lên cao được một thời gian lại tự động sụp đổ. Do vậy Đức Shantarakshita đã thỉnh cầu bậc đạo huynh của Ngài là Đức Guru Padmasambhava từ miền Bắc Ấn độ tới Tây Tạng để hàng phúc các thế lực ám chướng đã cản trở việc xây dựng Samye. Đức Guru Padmasambhava đã phô diễn vũ điệu Kim Cương Kilaya để xua tan mọi chướng ngại và dùng dấu ấn này để hàng phục những hung thần của đạo Bôn, tôn giáo bản địa của Tây Tạng và chuyển hóa họ thành hộ pháp của Phật Giáo. 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: